Logo Mateřská škola Šluknovská
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír.

Denní režim

Petra Jindráčková  |   5962x  |  
06:30 - 07:30

MŠ zahajuje provoz v 6:30 ve třídách Zajíci, kde se děti scházejí. Od 7:00 jsou v provozu i třídy Ježků a Krtků, do příchodu ostatních pí. učitelek, které přejdou s dětmi do svých tříd.

07:30 - 08:30

Děti se po příchodu samy rozhodnou jak a s čím si budou hrát, tento časový prostor je vyčleněn pro volnou hru, ale také pro individuální rozhovory. Učitelka dohlíží na bezpečnost dětí při hře, do hry necitelně nezasahuje, podle okolností děti usměrňuje, popř. napovídá, může obohatit hru o nové prvky, pomoci začlenit nesmělé dítě apod. Hra je nenásilnou formou postupně přerušena, děti jsou vyzvány ke společnému úklidu hraček, nenutíme děti rozebírat to, co složitě postavily z konstruktivních stavebnic, mají dostatek prostoru pro vystavení a následnou možnost se ke hře vrátit. Děti nejvíce baví hra s předměty, které si samy vyrobily, přisuzují jim funkci podle své fantazie. Do hry dovedou zapojit všechny své síly a to jak motorické, citové, inteligenční, ale především sílu vůle. Dítě, které se chce ke své činnosti vrátit ubezpečujeme v tom, že jeho snaha nebyla zbytečná a že jeho snaha má význam.

Hra je pro předškolní dítě velmi významným vývojovým faktorem, dítěti zcela přirozenou činností, lze při ní vypozorovat povahové rysy a také se pomocí hry snadno usměrnit nežádoucí projevy v chování dětí. Hra je proto respektována jako prioritní činnost a pomocí hry se snažíme pracovat i v poznávacím procesu.

08:30 - 09:00

Krátká rozcvička, protahovací a posilovací cviky, dechová cvičení, pohybová hra.

Po rozcvičce následuje hygiena, dopolední svačina – v naší heterogenní třídě zpočátku mladším dětem pomáhá s rozdáním učitelka, starší děti jsou vedeny k samostatnosti, postupně jsou starší děti vedeny k tomu, aby pomáhaly mladším. Učitelka dohlíží a je připravena kdykoli pomoci.

Po svačině následuje hygiena. Starší děti nebo ty které svačí rychleji mají možnost klidové činnosti – vrátí se ke stavebnici, časopis, kreslení než dojí ostatní.

09:00 - 10:00

řízená činnost – záměrné spontánní učení. Třída je vybavena kvalitními výchovnými pomůckami, sledujeme nové metody učení, které snažíme co nejefektivněji uplatnit při práci s dětmi. Využíváme situační, prožitkové a zážitkové učení. Práce s dětmi je plánována v tzv. integrovaných blocích, které jsou sestavovány tak, aby navazovaly a všechny činnosti se vzájemně prolínaly.

Děti mají uzpůsobeny zadané úkoly úměrně ke svému věku, je respektována doba soustředění a schopnosti jednotlivých věkových skupin v heterogenní třídě.

10:00 - 11:45

příprava a pobyt venku
Využíváme střídavě pobytu na školní zahradě, která je vybavena moderními herními prvky, které podněcují děti k pohybovým činnostem a vycházek do okolí – více starší děti, při kterých poznáváme dopravu, názvy budov, obchodů, cestu do MŠ, kde bydlíme apod. Dle ročního období pak změny v přírodě.

11:45 - 12:15

oběd, hygiena, příprava na odpočinek
Doba odpočinku je přizpůsobena věkové skupině dětí – starší děti mají odpočinek zkrácený a věnují se klidovým činnostem.

14:30 - 17:00

svačina, odpolední zájmové činnosti
Po svačině se věnujeme zájmovým činnostem, které zahrnují pohybové aktivity, spontánní, cílené ale i individuální činnosti. V případě příznivého počasí trávíme odpolední činnosti na zahradě MŠ.